خانه / مولکولار / Solis Biodyne
Solis Biodyne
Solis Biodyne

Solis Biodyne

محصولات Solis Biodyne

 

کمپانی واحد شرح کالا کد کالا
  with Green dye  مستر میکسهای ریل تایم
Solis Biodyne مسترمیکس اوا گرین ۲۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Eva Green qPCR Mix-NO ROX  ۰۸-۲۵-۰۰۰۰۱ ۵۰۰۱۰
Solis Biodyne مسترمیکس اوا گرین ۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Eva Green qPCR Mix-NO ROX  ۰۸-۲۵-۰۰۰۰S ۵۰۰۱۱
Solis Biodyne مسترمیکس اوا گرین ۲۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Eva Green qPCR Mix -ROX  ۰۸-۲۴-۰۰۰۰۱ ۵۰۰۰۸
Solis Biodyne مسترمیکس اوا گرین ۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Eva Green qPCR Mix-ROX  ۰۸-۲۴-۰۰۰۰S ۵۰۰۰۹
Solis Biodyne مسترمیکس اواگرین ست شده با انواع دستگاه های ریل تایم ۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Eva Green qPCR Super Mix  ۰۸-۳۶-۰۰۰۰S ۵۰۰۱۲
Solis Biodyne مسترمیکس HRM ۲۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Eva Green HRM Mix-No  ROX  ۰۸-۳۱-۰۰۰۰۱ ۵۰۰۲۲
Solis Biodyne مسترمیکس HRM ۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Eva Green HRM Mix-No  ROX  ۰۸-۳۱-۰۰۰۰S ۵۰۰۱۹
Solis Biodyne مسترمیکس HRM ۲۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Eva Green HRM Mix-ROX  ۰۸-۳۳-۰۰۰۰۱ ۵۰۰۱۷
Solis Biodyne مسترمیکس HRM ۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Eva Green HRM Mix-ROX  ۰۸-۳۳-۰۰۰۰S ۵۰۰۱۶
Solis Biodyne مسترمیکس پروب (تکمن) ۲۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Probe qPCR Mix-NO ROX  ۰۸-۱۵-۰۰۰۰۱ ۵۰۰۱۵
Solis Biodyne مسترمیکس پروب (تکمن) ۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Probe qPCR Mix-NO ROX  ۰۸-۱۵-۰۰۰۰S ۵۰۰۲۷
Solis Biodyne مسترمیکس پروب (تکمن) ۲۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Probe  qPCR Mix-ROX  ۰۸-۱۴-۰۰۰۰۱ ۵۰۰۱۳
Solis Biodyne مسترمیکس پروب (تکمن) ۵۰rxn ۵x Hot FIREPOL Probe  qPCR Mix-ROX  ۰۸-۱۴-۰۰۰۰S ۵۰۰۱۴
PCR & QPCR آنزیم ها و مواد مصرفی در
Solis Biodyne ۲۵۰ul dNTP Mix-80mM،۲۰mM of each ۵۰۰۲۴
Solis Biodyne ۱۰۰ul ROX Reference Dye ۵۰۰۲۶
Solis Biodyne ۱ml ۱۰x GC Rich Enhancer Buffer ۵۰۰۲۵
 CDNAسنتز
Solis Biodyne کیت سنتز cDNA ۲۰rxn FIREScript RT cDNA Synthesis Mix-06-16-00020 ۵۰۰۲۹
Solis Biodyne کیت سنتز cDNA ۵۰rxn FIREScript RT cDNA Synthesis Kit-06-16-00050 ۵۰۰۳۰
Solis Biodyne آنزیم سنتز cDNA با M-MLV ۲۰۰۰u M-MLV Reverse Transcriptase Rnase H-  ۰۶-۲۱-۰۰۰۰۰S ۵۰۰۰۷
Solis Biodyne ۴۰۰u RiboGrip RNase Inhibitor-06-2200400 ۵۰۰۲۸

همچنین ببینید

محصولات Bioflux

Bioflux

 محصولات Bioflux