سنتر پرایمر
سنتر پرایمر

Metabion

سنتر پرایمر Metabion

شـرکـت بـایـو شـیـمی ژن بـا اسـتفاده از تـجربه چـند سـاله خـود در تـامـیـن پـرایمرهای مراکزجهت انجام PCR اقدام بـه واردات پرایمر با کـیفیت بالا طی مدت زمان ۲۰روز از کمپانی Metabion نموده است.

مشخصات پرایمرها:

–  پرایمرهای ارائه شده به صورت Lyophilized (خشک)می باشد.

–  ارائه Specification Sheet اختصاصی که شامل اطلاعات مربوط به درصد GC ، وزن مـولـکولی ، Tm، میزانOD وغـلظت به صورت نانومول و ماکروگرم می باشد.

–  امکان خالص سازی (Purification) به روش های مختلف وبرای کاربردهای خاص و حساس

–  ارائه مجموعه گسترده ای از تغییرات (Modification) در سر’۵  و ‘۳

 

 

دانلود فرم سنتز پرایمر