خانه / مولکولار / iNtRON Biotechnology
iNtRON Biotechnology
iNtRON Biotechnology

iNtRON Biotechnology

فروش محصولات اینترون

نام کالا Cat.No Size
کیت استخراج DNA پلاسمید (midi scale) ۱۷۲۵۱ ۵۰ col
کیت استخراج  SV  Plasmid DNA(midi scale) ۱۷۲۵۲ ۲۵ Col
کیت استخراج SV(mediume scale) ۱۷۲۵۳ ۱۲ Col
کیت استخراج DNA Plasmid بدون نیاز به لوازم تخصصی ۱۷۰۹۶ ۵۰ Col
کیت استخراج DNA Plasmid بدون نیاز به لوازم تخصصی ۱۷۰۹۷ ۲۰۰ Col
کیت استخراج DNA Plasmid بدون نیاز به لوازم تخصصی ۱۷۰۹۸ ۲۰۰ Col
کیت استخراج DNA  سایز ۲۰bp-60bp ۱۷۲۸۶ ۵۰ Col
کیت استخراج DNA  سایز ۲۰bp-60bp ۱۷۲۸۷ ۲۰۰ Col
کیت استخراج DNA  سایز ۲۰bp-60bp ۱۷۲۸۸ ۲۰۰ Col
کیت استخراج DNA از نمونه سلول وبافت ۱۷۲۳۱ ۳۰۰ T
کیت استخراج DNAاز نمونه خون ۱۷۲۴۱ ۲۰۰ T
کیت استخراج DNAاز نمونه باکتری کرم مثبت، مخمر و قارچ ۱۷۳۶۱ ۵۰ Col
کیت استخراج DNA ازنمونه خون،سلول، بافت و نمونه های بافت FIX شده و باکتری های گرم منفی ۱۷۰۴۵ ۵۰ Col
کیت استخراج DNA ازنمونه خون،سلول، بافت و نمونه های بافت FIX شده و باکتری های گرم منفی ۱۷۰۴۶ ۲۰۰ Col
کیت استخراج DNA از باکتری ۱۷۱۲۱ ۵۰ Col
کیت استخراج DNAاز نمونه های گیاهی ۱۷۳۷۱ ۵۰ Col
کیت استخراج DNA از نمونه های با مقدار بسیار کم برای تحقیقات کلینیکال ۱۷۳۸۴ ۵۰ Col
کیت استخراج DNA از نمونه باکتری های گرم مثبت ومنفی و مخمر ونمونه ادرار ۱۷۳۹۱ ۵۰ Col
کیت استخراج DNA از نمونه غذا ۱۷۴۰۱ ۵۰ Col
کیت استخراج DNA از میکروارگانیسم های موجود در خاک ۱۷۴۲۱ ۵۰ Col
کیت استخراج DNAاز نمونه مدفوع ۱۷۴۵۱ ۵۰ Col
کیت استخراجRNA از نمونه غذا، سلول و بافت با مراحل سریع و مناسب ۱۷۲۱۱ ۵۰ Col
محلول آماده استخراج RNA از نمونه سلول، بافت و نمونه های گیاهی ۱۷۰۶۱ ۱۰۰ ml
محلول آماده استخراج RNA از نمونه باکتری، مدفوع و غیره مثل نمونه کلینیکال مثل خون و سرم ۱۷۰۶۳ ۱۰۰ ml
محلول آماده استخراج RNA از نمونه باکتری،مخمر، قارچ بدون هیچ آتزیم اضافی ۱۷۰۶۴ ۱۰۰ Prep
کیت استخراج RNA ۱۷۲۲۱ ۵۰ Col
کیت استخراج RNA از گیاهان مختلف (MAXI Scale) ۱۷۳۱۱ ۱۲ Col
کیت استخراج RNA از گیاهان مختلف (MINI Scale) ۱۷۳۱۰ ۵۰ Col
کیت استخراج RNA با ۴ ستون از قسمت های مختلف گیاهان مانند برگ، ساقه ریشه و دانه ۱۷۳۰۱ ۱۲ Col
کیت استخراج ds RNA ویروس یا ویرویید در زمان کوتاه ۱۷۴۱۲ ۵۰ Col
کیت استخراج DNA\RNAویرال ۱۷۱۵۱ ۵۰ Col
کیت استخراج DNA\RNAویرال در نمونه های بسیار کم ۱۷۱۵۳ ۵۰ Col
کیت استخراج RNA با دو ستون از نمونه سلول بافت، باکتری گرم مثبت و منفی و مخمر ۱۷۳۲۱ ۵۰ Col
کیت استخراج RNA از کل نمونه خون بدون مخلوط شدن با DNA ژنومی ۱۷۳۳۱ ۵۰ Col
کیت استخراج RNA با دو ستون از نمونه سلول های کیاهی بدست آمده از برگ، ساقه و دانه ۱۷۴۹۱ ۵۰ Col
کیت تخلیص پروب DNA که برای خالص سازی پروب های نشانه گذاری شده بین ۱۰۰BP-1kb طراحی شده است ۱۷۰۷۲ ۱۰۰ Col
محصولی مناسب برای پاکسازی سطوح آزمایشکاهی از آلودگی RNase ۲۱۱۳۱ ۲۰۰ml * 2ea
کیت برای القاء موتاسیون در جایگاه های اختصاصی که در DNA پلاسمید کلون شده است. ۱۵۰۷۱ ۱۵ Rxn
روش سریع وآسان نسخه برداری و ترجمه در فضای درنون شیشه بدون نیاز به روش کشت سلول ۱۲۰۱۱ ۲۵ times x 45 ul rxn
روش سریع وآسان نسخه برداری و ترجمه در فضای درون شیشه بدون نیاز به روش کشت سلول ۱۲۰۱۲ ۱۰ea x 900 ul rxn
کیت نشانه گذاری کردن پروتیین جهت استخراج بعد از بیان پروتیین در محیط درون شیشه بوسیله فلوئورسیین ۱۲۰۲۱ ۶۰ ul
کیت نشانه گذاری کردن پروتیین جهت استخراج بعد از بیان پروتیین در محیط درون شیشه بوسیله فلوئورسیین ۱۲۰۲۲ ۳۰۰ ul
کیت  استخراج پروتیین از تمام نمونه های سلولی و بافت با خلوص بالا ۱۷۰۸۱ ۱۰۰ ml
کیت  استخراج پروتیین از تمام نمونه های سلولی و بافت با خلوص بالا ۱۷۰۸۱ ۱۰۰ ml
کیت استخراج پروتیین باکتری های گرم مثبت و منفی بدون نیاز به مرحله  sonification ۱۷۵۱۱ ۱۱۰ ml
کیت ردیابی پروتیین (western Blot) با حساسیت بسیار بالا (اسپری) ۱۶۰۳۴ ۱۰۰ml
کیت ردیابی پروتیین (western Blot) با حساسیت بسیار بالا (اسپری) ۱۶۰۳۲ ۲۰۰ml
کیت ردیابی پروتیین (western Blot) با حساسیت بسیار بالا ۱۶۰۲۱
کیت ردیابی پروتیین (western Blot) با حساسیت بسیار بالا ۱۶۰۲۴ ۲۰۰ ml
کیت تعیین کمیت پروتیین در روش های سنجش پروتیین مثل Western Blot ۲۱۰۱۱ ۱۰۰ ml
کیت ردیابی   مبتنی بر اطلاعات پایه ژنتیکی (Campylobacter col.lari,jejoni) ۲۱۰۷۱ ۲,۵۰۰ Test
کیت سنجش BCA در نمونه های با مقدار بسیار کم پروتیین ۲۱۰۷۲ ۲,۰۰۰ Test
کیت جداسازی پروتیین(لدر پروتیین) ۲۴۰۸۴ ۲۵۰ ul
کیت جداسازی پروتیین(لدر پروتیین) ۲۴۰۸۵ ۲۵۰ ul
ProView™ Western Protein Marker ۲۴۰۸۶ ۲۵۰ ul
کیت آماده  premix pcr  دارای DNA plymerase i-taq ۲۵۴۰۱ ۹۶ Tubes
کیت آماده  premix pcr  دارای DNA plymerase i- star taq(انجام عمل hot start) ۲۵۴۱۱ ۹۶ Tubes
۲X Master/MaHa7™ PCR (HS) ۲۵۴۵۱ ۰٫۵ ㎖ * ۲ vials
FastMix/MaHa7™ PCR (HS) ۲۵۴۵۲ ۹۶ tubes
کیت آماده  premix pcr  دارای DNA plymerase i-taq ۲۵۰۲۵ ۹۶ Tubes
کیت آماده  premix pcr  دارای DNA plymerase i-taq ۲۵۰۳۰ ۹۶ Tubes
کیت آماده  premix pcr  دارای DNA plymerase i-taq ۲۵۰۲۶ ۹۶ Tubes x 5ea
کیت آماده  premix pcr  دارای DNA plymerase i- star taq ۲۵۱۶۵ ۹۶ Tubes
کیت آماده  premix pcr  دارای DNA plymerase i- star taq ۲۵۱۷۰ ۹۶ Tubes
کیت آماده  premix pcr  دارای DNA plymerase i- star taq ۲۵۱۶۷ ۹۶ Tubes x 5ea
کیت آماده  premix pcr  دارای DNA plymerase i- star taq ۲۵۱۶۹ ۹۶ Tubes
کیت اماده premix pcr  که شامل DNAploymerase pfu می باشد ۲۵۱۸۵ ۹۶ Tubes
کیت اماده premix pcr  که شامل DNAploymerase pfu می باشد ۲۵۱۸۸ ۹۶ Tubes
کیت آماده premix pcr  که شامل   DNA polymerase i-MAXمی باشد. ۲۵۲۶۵ ۹۶ Tubes
کیت آماده premix pcr  که شامل   DNA polymerase i-StarMAXمی باشد. ۲۵۲۸۱ ۹۶ Tubes
کیت آماده Premix pcrبا i- DpcrDNA poLymerase که برای نمونه های کلینیکال مناسب می باشد. ۲۵۱۷۸ ۹۶ Tubes
کیت آماده premix pcr  برای سنتز Cdna از RNA (Oligo dT Primer) ۲۵۰۸۱ ۹۶ Tubes
کیت آماده premix pcr  برای سنتز Cdna از RNA  (Random Primer) ۲۵۰۸۲ ۹۶ Tubes
RevoScript™ RT PreMix Kit (Oligo dT Primer) ۲۵۰۸۳ ۴۸ Tubes
RevoScript™ RT PreMix Kit (Oligo dT Primer) ۲۵۰۸۴ ۹۶ Tubes*2
RevoScript™ RT PreMix Kit (Random Primer) ۲۵۰۸۵ ۴۸ Tubes
RevoScript™ RT PreMix Kit (Random Primer) ۲۵۰۸۶ ۹۶ Tubes*2
کیت آماده premix RT-PCR ۲۵۱۳۱ ۹۶ Tubes
کیت آماده premix RT-PCR(مناسب بزای مطالعات تشخیصی) ۲۵۱۳۴ ۹۶ Tubes
کیت آماده REALTIME-PCR بر مبنای ژن اختصاصی پروب یا پرایمر ۲۵۳۳۱ ۲۰۰ Test
RealMOD™ Green Real-time PCR Core Kit ۲۵۳۳۲ ۲۰۰ Test
RealMOD™ Real-time PCR Master Mix Kit (2x) ۲۵۳۴۱ ۱ml
RealMOD™ Real-time PCR Master Mix Kit (2x) ۲۵۳۴۲ ۵ml
RealMOD™ Green Real-time PCR Master Mix Kit (2x) ۲۵۳۴۳ ۱ml
RealMOD™ Green Real-time PCR Master Mix Kit (2x) ۲۵۳۴۴ ۵ml
premixed in a tube with 2x solution mix type.  (i-Taq) 2Xپرمیکس با غلظت ۲۵۰۲۷ ۱ ml
premixed in a tube with 2x solution mix type. (i-Taq)   ۲Xپرمیکس با غلظت ۲۵۰۲۸ ۵ ml
premixed in a tube with 2x solution mix type.(i-StarTaq) 2Xپرمیکس با غلظت ۲۵۱۶۶ ۱ ml
premixed in a tube with 2x solution mix type.(i-pfu) 2Xپرمیکس با غلظت ۲۵۱۸۶ ۱ ml
premixed in a tube with 2x solution mix type.(i-MAX II) 2Xپرمیکس با غلظت ۲۵۲۶۶ ۱ ml
premixed in a tube with 2x solution mix type(i-StarMAX II) 2Xپرمیکس با غلظت ۲۵۱۷۴ ۱ ml
کیت برایSET Upکردن PCRکه دارای ۴نوع از DNA POLYMERASEبه صورت PREMIX می باشد ۲۵۱۴۱ ۹۶ Tube
کیت برای SET UP کردن PCR در مدت زمان کم با ۳۲ حالت PCR ۲۵۱۴۲ ۹۶ Tube
(i-Taq)DNA Polymerase ۲۵۰۲۱ ۲۵۰ Units
(i-Taq)DNA Polymerase ۲۵۰۲۲ ۵۰۰ Units
(i-Taq)DNA Polymerase ۲۵۰۲۴ ۵۰۰ Units
(i-Taq) DNA Polymerase ۲۵۱۵۱ ۲۵۰ Units
(i-Taq)DNA Polymerase ۲۵۱۵۲ ۵۰۰ Units
(i-Taq)DNA Polymerase ۲۵۱۵۳ ۵۰۰ Units
(i-StarTaq)DNA Polymerase ۲۵۱۶۱ ۲۵۰ Units
(i-StarTaq)DNA Polymerase ۲۵۱۶۲ ۵۰۰ Units
(i-StarTaq)DNA Polymerase ۲۵۱۶۴ ۵۰۰ Units
DNAploymerase i-pfu ۲۵۱۸۱ ۲۵۰ Units
DNAploymerasei i-pfu ۲۵۱۸۳ ۲۵۰ Units
DNAploymerase i-maxII ۲۵۲۶۱ ۲۵۰ Units
DNAploymerase i-maxII ۲۵۲۶۳ ۲۵۰ Units
DNAploymerase i-statmaxII ۲۵۱۷۳ ۲۵۰ Units
DNAploymerase i-statmaxII ۲۵۱۷۹ ۲۵۰ Units
کیت DNA Polymerase  همراه با بافر تنظیم phو اتصال پلاسمید در استخراج DNA ۲۵۲۵۱ ۲۵۰ Units
کیت DNA Polymerase  همراه با بافر تنظیم phو اتصال پلاسمید در استخراج DNA ۲۵۲۵۳ ۲۵۰ Units
کیت با محلولی برای PCR قطعات با نواحی با GC زیاد  می باشد. ۲۵۱۹۱ ۱ ml
کیت سنتز رشته ابتدایی cDNAاز نمونه tota RNA  و MRNA ۲۵۰۱۱ ۳۰ Rxn
کیتRT-pcr تک مرحله ای ۲۵۱۰۱ ۵۰ Rxn
آنزیم نسخه برداری معکوس که برای سنتز cDNA از Avian Myeloblastosis virus سرچشمه گرفته شده است ۲۷۰۲۱ ۲۰۰ U
آنزیم نسخه برداری معکوس که برای سنتز cDNA ازMoloney murine leukemia  سرچشمه گرفته شده است ۲۷۰۳۲ ۱۰,۰۰۰ U
dNTP Set ۳۲۱۱۱ ۱۰ mM/each(1 ml)
dNTP Mixture ۳۲۲۹۲ ۲٫۵ mM/each(2 ml)
اگارز مناسب برای سایز بین ۵۰۰bp-23kb ۳۲۰۳۳ ۱۰۰ g
اگارز مناسب برای سایز بین ۵۰۰bp-23kb ۳۲۰۳۴ ۵۰۰ g
 Agarose GTG ۳۲۰۳۸ ۱۲۵ g
Agarose Low Melting ۳۲۰۳۵ ۱۲۵ g
اگارز مناسب برای جداسازی قطعات کوتاه DNA و RNAسایز ۵۰bp-1Kb ۳۲۰۳۶ ۱۲۵ g
اگارز مناسب برای سایز بین۱۰۰bp-23kb ۳۲۰۳۷ ۱۲۵ g
دای جهت الکتروفورز DNA با دو رنگ Bromophenol blue, xylene cyanol FF ۲۱۱۶۱ ۵ml
دای جهت الکتروفورز DNA با دو رنگ Xylene cyanol FF, Orange G ۲۱۱۶۲ ۵ml
لدر DNA برای قطعات کوچک DNA از ۶۰bp-300bp ۲۴۰۷۱ ۰٫۳ ml
لدر DNA برای برای قطعات بین ۵۰bp-1000bp ۲۴۰۷۲ ۰٫۵ ml
لدر DNAبرای قطعات بین ۱۰۰bp-1500bp ۲۴۰۷۳ ۰٫۵ ml
لدر DNA برای قطعات بین ۵۰۰bp-10000bp ۲۴۰۷۴ ۰٫۵ ml
لدر DNA برای قطعات بین ۱۰۰bp-1000bp ۲۴۰۷۵ ۰٫۵ ml
لدر DNA برای قطعات بین ۲۵۰bp-15000bp ۲۴۰۷۶ ۰٫۵ ml
لدر DNA برای قطعات بین ۱۲۵bp-23130bp ۲۴۰۷۷ ۰٫۵ ml
پرمیکس pcr برای ردیابی ۴۹ نوع مختلف mycoplasma ۲۵۲۳۵ ۴۸ Tubes
پرمیکس pcr برای ردیابی ۴۹ نوع مختلف mycoplasma ۲۵۲۳۶ ۸ Tubes
پرمیکس pcr برای ردیابی۲۰۹ نوع مختلف mycoplasma  شامل pathogenic mycoplasma ۲۵۲۳۷ ۴۸ Tubes
پرمیکس pcr برای ردیابی۲۰۹ نوع مختلف mycoplasma  شامل pathogenic mycoplasma ۲۵۲۳۸ ۸ Tubes
حذف موثر mycoplasma در کشت سلول ۲۱۰۸۱ ۱۰ ml/each

همچنین ببینید

Ampliqon

Ampliqon

محصولات Ampliqon