GeneAll
GeneAll

GeneAll

 

محصولات GeneAll

واحد شرح کالا کد کالا
انواع کیت استخراج
  کیت مینی استخراج پلاسمید ۵۰p Exprep Plasmid SV-mini  ۱۰۱-۱۵۰ ۱۰۰۰۴
  کیت مینی استخراج پلاسمید ۲۰۰p Exprep Plasmid SV-mini  ۱۰۱-۱۰۲ ۱۰۰۰۵
  کیت مینی استخراج پلاسمید ۱۰prep Exprep Plasmid SV-mini  ۱۰۱-۱۱۰ ۱۰۰۰۶
کیت تخلیص محصول پی سی آر ۲۰۰p Expin PCR SV-mini  ۱۰۳-۱۰۲ ۱۰۰۱۲
کیت تخلیص محصول پی سی آر ۱۰prep Expin PCR SV-mini  ۱۰۳-۱۱۰ ۱۰۰۱۳
ستون تخلیص محصول پی سی آر ۵۰p mini columns-type D  ۱۰۲-۹۹۰ ۱۰۰۱۴
 کیت تخلیص محصول پی سی آر و ریکاوری از ژل ۵۰p Expin Combo GP-mini  ۱۱۲-۱۵۰ ۱۰۰۱۵
 کیت تخلیص محصول پی سی آر و ریکاوری از ژل ۲۰۰p Expin Combo GP-mini  ۱۱۲-۱۰۲ ۱۰۰۱۶
 کیت تخلیص محصول پی سی آر و ریکاوری از ژل ۱۰prep Expin Combo GP-mini  ۱۱۲-۱۱۰ ۱۰۰۱۷
 کیت استخراج DNA از منابع مختلف از جمله خون، بافت، سلول و… ۱۰۰p Exgene Cell  SV-mini  ۱۰۶-۱۰۱ ۱۰۰۲۳
 کیت استخراج DNA از منابع مختلف از جمله خون، بافت، سلول و… ۲۵۰p Exgene Cell  SV-mini  ۱۰۶-۱۵۲ ۱۰۰۲۴
 کیت استخراج DNA از منابع مختلف از جمله خون، بافت، سلول و… ۶preps Exgene Cell  SV-mini  ۱۰۶-۱۰۶ ۱۰۰۲۵
 کیت استخراج DNA از خون ۱۰۰p Exgene Blood SV-mini  ۱۰۵-۱۰۱ ۱۰۰۲۹
 کیت استخراج DNA از خون ۲۵۰p Exgene Blood  SV-mini  ۱۰۵-۱۵۲ ۱۰۰۳۰
 کیت استخراج DNA از گیاه ۱۰prep Exgene Plant SV-mini  ۱۱۷-۱۱۰ ۱۰۰۳۱
 کیت استخراج DNA از منابع مختلف و خاص از جمله استخوان، بافت فیکس شده، سلول و… ۵۰p Exgene Genomic DNA Micro  ۱۱۸-۰۵۰ ۱۰۰۳۴
 کیت استخراج DNA از منابع مختلف و خاص از جمله استخوان، بافت فیکس شده، سلول و… ۶preps Exgene Genomic DNA Micro  ۱۱۸-۰۵۶ ۱۰۰۳۵
محلول استخراج  DNA ۲۰preps GenEx Genomic Sx  ۲۰۸-۰۲۰ ۱۰۰۳۶
محلول استخراج  DNA از گیاه ۶preps GenEx Plant Plus  ۲۲۸-۱۰۰ ۱۰۰۴۴
محلول استخراج  DNA از گیاه ۲۰preps GenEx Plant  ۲۲۷-۰۲۰ ۱۰۰۴۵
 کیت استخراج RNA  از بافت و سلول ۱۰۰p Hybrid-R-mini  ۳۰۵-۱۰۱ ۱۰۰۴۶
 کیت استخراج RNA  از بافت و سلول ۶preps Hybrid-R-mini  ۳۰۵-۱۰۶ ۱۰۰۴۷
 کیت استخراج RNA  از خون ۶preps Hybrid-R Blood RNA-mini  ۳۱۵-۱۰۶ ۱۰۰۴۸
 کیت استخراج RNA  از خون ۶preps Hybrid-R miRNA-mini  ۳۲۵-۱۰۶ ۱۰۰۴۹
 کیت استخراج RNA  از ویروس ۶preps Ribospin vRD-mini  ۳۰۲-۱۰۶ ۱۰۰۵۰
 کیت استخراج RNA  از ویروس ۸preps Ribospin vRD II -mini  ۳۲۲-۱۰۸ ۱۰۰۵۱
 کیت استخراج RNA و DNA از ویروس ۸preps viRal DNA/RNA Kit-mini  ۱۲۸-۱۰۸ ۱۰۰۵۲
 کیت استخراج RNA  از ویروس ۵۰p Ribospin vRD plus-mini  ۳۱۲-۱۵۰ ۱۰۰۵۳
 کیت استخراج RNA  از ویروس ۶preps Ribospin vRD plus-mini  ۳۱۲-۱۰۶ ۱۰۰۵۴
کیت تخلیص RNA ۶preps Riboclear-mini  ۳۰۳-۱۰۶ ۱۰۰۵۵
کیت استخراج RNA  از بافت و سلول(مقدار کم نمونه) ۶preps Ribospin-mini  ۳۰۴-۱۰۶ ۱۰۰۵۶
 کیت استخراج RNA  از گیاه ۵۰p Ribospin  Plant-mini  ۳۰۷-۱۵۰ ۱۰۰۵۷
 کیت استخراج RNA  از گیاه ۶preps Ribospin  Plant-mini  ۳۰۷-۱۰۶ ۱۰۰۵۸
برای استخراج RNA و DNA به صورت همزمان از بافت و سلول ۵۰p Allspin-mini  ۳۰۶-۱۵۰ ۱۰۰۵۹
برای استخراج RNA و DNA به صورت همزمان از بافت و سلول ۶preps Allspin-mini  ۳۰۶-۱۰۶ ۱۰۰۶۰
کیت استخراج RNA  از بافت و سلول(مقدار کم نمونه) ۵۰p Ribospin  ۳۰۴-۱۵۰ ۱۰۰۹۸
 کیت استخراج RNA  از خون ۵۰p Hybrid-R Blood RNA-mini  ۳۱۵-۱۵۰ ۱۰۰۹۹
محلول استخراج RNA از بافت و سلول ۱۰۰ml RiboEx Total RNA – 301-001 ۱۰۱۰۰
کیت استخراج MicroRNA از بافت و سلول ۵۰p Hybrid-R miRNA  ۳۲۵-۱۵۰ ۱۰۱۰۳
محلول استخراج RNA از خون ۱۰۰ml RiboEx LS Total RNA – 302-001 ۱۰۱۰۴
 کیت استخراج DNA از بافت ۲۵۰p Exgene Tissue SV Plus-mini  ۱۰۹-۱۵۲ ۱۰۱۰۵
 کیت استخراج DNA از مدفوع ۵۰p Exgene Stool SV 115-150 ۱۰۱۰۶
محلول نگهداری RNA ۱۰۰ml Ribo Save RNA stabilization solution (RNA Later ۱۰۱۰۹
ستون استخراج DNA ۵۰p Mini Columns -Type G, Exgene 104-990 ۱۰۱۱۱
ستون استخراج پلاسمید ۵۰p Mini Columns -Type Q 101-990 ۱۰۱۱۲
 کیت استخراج RNA و DNA از ویروس ۵۰p Exgene viRal DNA/RNA Kit-mini  ۱۲۸-۱۵۰ ۱۰۱۲۲
۲۵۰ml Buffer NW ۱۰۱۲۵
محلول استخراج RNA از بافت و سلول ۱۰ml RiboEx Total RNA-mini 301-010 ۱۰۱۲۷
کیت استخراج  DNA از گیاه ۱۰۰p Exgene Plant SV 117-101 ۱۰۱۳۰
ستون تخلیص محصول پی سی آر عدد mini columns – Type D ۱۰۱۳۴
 کیت استخراج DNA از خون ۶preps Exgene Blood  SV-mini 105-106 ۱۰۱۳۵
 کیت استخراج RNA  از میوه و دانه های گیاهی ۶preps Ribospin seed/Fruit mini Kit 317 – 106 ۱۰۱۵۳
محلول استخراج RNA از خون ۱۰ml RiboEx LS Total RNA-10ml – 302-010 ۱۰۱۵۴
 کیت استخراج DNA از مدفوع ۶preps Exgene Stool SV 115-106 ۱۰۱۵۵
 کیت استخراج DNA از خاک ۶preps Exgene Soil mini-114-106 ۱۰۱۵۷
۲۵۰ml Buffer RL-250ml ۱۰۱۵۸
۱۲۰ml Buffer PB ۱۰۱۶۴
۳۰ml Buffer EB ۱۰۱۶۵
ستون استخراج پلاسمید عدد Mini Columns -Type Q ۱۰۱۷۲
کیت استخراج DNA  از بافت پارافینه ۵۰p FFPE Tissue DNA – 138-150 ۱۰۱۷۳
کیت استخراج DNA  از بافت پارافینه ۶preps Exgene FFPE Tissue DNA – 138-106 ۱۰۱۷۴
کیت استخراج RNA  از بافت و سلول(مقدار کم نمونه) ۵۰p Ribospin II – 314-150 ۱۰۱۷۵
کیت استخراج RNA  از بافت و سلول(مقدار کم نمونه) ۶preps Ribospin II – 314-106 ۱۰۱۷۶
مسترمیکس برای پی سی آر قطعات بلند ۰٫۵ml Amp PCR Master a-Taq  ۵۴۲-۰۰۵ ۱۰۰۹۵
مسترمیکس برای پی سی آر قطعات بلند ۰٫۲۵ml Amp PCR Master a-Taq  ۵۴۲-۰۰۲ ۱۰۰۹۶
مسترمیکس رنگی( با لودینگ دای) با آنزیم هات استارت ۰٫۵ml Amp PCR Master HS-Taq Green 545-005 ۱۰۰۹۷
مسترمیکس رنگی( با لودینگ دای) با آنزیم هات استارت ۲۵۰ml Amp PCR Master HS-Taq Green – 545-005 ۱۰۱۶۰
پری میکس پی سی آر معمولی ۹۶tube AmpOne Taq Premix/8 Strip(96T) 521-200 ۱۰۱۴۸
پری میکس پی سی آر معمولی ۲۴rxn AmpOne Taq Premix 20ul/24T 521-024 ۱۰۱۶۱
پری میکس پی سی آر برای قطعات بلند ۹۶tube AmpOne a-Taq Premix/8 Strip(96T) 522-200 ۱۰۱۵۰
Taq Polymerase  انواع آنزیمهای
آنزیم تک ( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۲۵۰u PCR Taq DNA polymerase  ۵۰۱-۰۲۵ ۱۰۱۰۱
آنزیم تک ( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۵۰u PCR Taq DNA polymerase  ۵۰۱-۰۰۵ ۱۰۰۷۲
آنزیم هات استارت تک ( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۲۵۰u Hotstart PCR Taq DNA polymerase  ۵۳۱-۰۲۵ ۱۰۰۷۴
آنزیم هات استارت تک ( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۵۰u Hotstart PCR Taq DNA polymerase  ۵۳۱-۰۰۵ ۱۰۰۷۶
آنزیم تک  برای کارهای حساس( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۲۵۰u Clean Taq DNA polymerase  ۵۵۱-۰۲۵ ۱۰۰۷۸
آنزیم تک  برای کارهای حساس( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۵۰u Clean Taq DNA polymerase  ۵۵۱-۰۰۵ ۱۰۰۸۰
آنزیم تک برای قطعات بلند ( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۲۵۰u a-Taq DNA polymerase  ۵۰۲-۰۲۵ ۱۰۰۸۲
آنزیم تک برای قطعات بلند ( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۵۰u a-Taq DNA polymerase  ۵۰۲-۰۰۵ ۱۰۰۸۴
آنزیم تک برای قطعات بلندو کارهای حساس( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۲۵۰u Clean a-Taq DNA polymerase  ۵۵۲-۰۲۵ ۱۰۰۸۶
آنزیم تک برای قطعات بلندو کارهای حساس( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۵۰u Clean a-Taq DNA polymerase  ۵۵۲-۰۰۵ ۱۰۰۸۸
آنزیم Pfu همراه با پروف ریدینگ ( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۲۵۰u Pfu DNA polymerase  ۵۰۳-۰۲۵ ۱۰۰۹۰
آنزیم Pfu همراه با پروف ریدینگ ( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۵۰u Pfu DNA polymerase  ۵۰۳-۰۰۵ ۱۰۰۹۲
آنزیم Pfu همراه با پروف ریدینگ و برای قطعات بلند( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۲۵۰u a-Pfu DNA Polymerase 504-025 ۱۰۱۳۷
آنزیم Pfu همراه با پروف ریدینگ و برای قطعات بلند( آنزیم-بافر-dNTP-لودینک دای و انهانسر) ۵۰u a-Pfu DNA Polymerase 504-005 ۱۰۱۴۷
  with Green dye  مستر میکسهای ریل تایم
مسترمیکس سایبرگرین ۲۰۰rxn Real AMP qPCR Mastermix 2x – Low ROX – 801-020 ۱۰۱۷۷
مسترمیکس سایبرگرین ۲۰rxn Real AMP SYBERqPCR Mastermix 2x – Low ROX – 801-001 ۱۰۱۷۸
PCR & QPCR آنزیم ها و مواد مصرفی در
۵۰۰ul Hq Buffer  ۵۰۹-۰۳۰ ۱۰۰۶۷
۱۲۰ul x5 DNaseI, RNase Free-1U/ul ۱۰۱۶۲
 CDNAسنتز
کیت سنتز cDNA ۵۰rxn Hyperscript TM first strand synthesis kit ۱۰۱۰۸
آنزیم سنتز cDNA ۱۰۰۰۰u Hyperscript RTase 601-100 ۱۰۱۴۶
آنزیم سنتز cDNA ۲۰۰۰u HyperScript RTase 601-020 ۱۰۱۱۴
مسترمیکس سنتز cDNA ۰٫۵ml Hyperscript RT PCR Mastermix  ۶۰۱-۷۱۰ ۱۰۰۶۲
مسترمیکس سنتز cDNA ۰٫۲۵ml Hyperscript RT Master Mix – 601-725 ۱۰۱۵۹
مسترمیکس سنتز cDNA به همراه پرایمر الیگو دی تی ۰٫۵ml Hyperscript RT Master Mix (with Oligo dT)- 601-730 ۱۰۱۳۹
مسترمیکس سنتز cDNA به همراه پرایمر الیگو دی تی ۲۵۰ul Hyperscript RT Master Mix (with Oligo dT)- 601-726 ۱۰۱۴۰
مسترمیکس سنتز cDNA به همراه پرایمر رندوم هگزامر ۰٫۵ml Hyperscript RT Master Mix (with Random Hexamer)-601-740 ۱۰۱۴۱
مسترمیکس سنتز cDNA به همراه پرایمر رندوم هگزامر ۲۵۰ul Hyperscript RT Master Mix (with Random Hexamer)-601-727 ۱۰۱۴۲
پری میکس سنتز cDNA ۹۶T HyperScript RT Premix,20ul,Liquid601-602 ۱۰۱۱۵
پری میکس سنتز cDNA Prep Hyperscript RT premix 20ul/24T 601-604 ۱۰۱۶۳
پری میکس سنتز cDNA به همراه پرایمر الیگو دی تی ۹۶tube Hyperscript RT premix with Oligo dT(96T) 601-632 ۱۰۱۴۳
پری میکس سنتز cDNA به همراه پرایمر الیگو دی تی ۲۴rxn Hyperscript RT premix with Oligo dT/24T-601-634 ۱۰۱۳۶
پری میکس سنتز cDNA به همراه پرایمر رندوم هگزامر ۹۶tube Hyperscript RT premix with Random Hexamer(96T) 601-642 ۱۰۱۴۴
پری میکس سنتز cDNA به همراه پرایمر رندوم هگزامر ۲۴rxn Hyperscript RT premix with Random Hexamer 601-644 ۱۰۱۴۵
مسترمیکس وان استپ سنتز cDNA ۰٫۵ml Hyperscript One-step RT-PCR Mastermix  ۶۰۲-۱۱۰ ۱۰۰۶۵
مسترمیکس وان استپ سنتز cDNA ۰٫۲۵ml Hyperscript One-step RT-PCR Mastermix  ۶۰۲-۱۲۵ ۱۰۰۶۴
پری میکس وان استپ سنتز cDNA ۹۶tube Hyperscript One-step RT-PCR Premix(96T) 602-102 ۱۰۱۵۲
پری میکس وان استپ سنتز cDNA ۲۴tube Hyperscript One-step RT-PCR Premix(24T) 602-102 ۱۰۱۶۹
۴۰۰u RNAse inhibitor ۱۰۱۱۰

همچنین ببینید

محصولات Bioflux

Bioflux

 محصولات Bioflux