خانه / مواد شیمیایی / مواد شیمیایی SIGMA
مواد شیمیایی SIGMA
مواد شیمیایی SIGMA

مواد شیمیایی SIGMA

 مواد شیمیایی SIGMA

نام محصول(لاتین)
حجم
کمپانی
موجودی
۱,۱,۱-Trifluoroacetone,97%
۵G
Sigma
موجود
۱-Butyl-3-Methylpyridinium Bis
۱G
Sigma
موجود
۲-Deoxy-D-Galactose, 1g
۱G
Sigma
موجود
۳-Bromophenol,98%
۱۰G
Sigma
موجود
۴-Methylumbelliferyl Phosphate
۱۰۰ML
Sigma
موجود
۵-(N-Methyl-N-Isobutyl)-Amilor
۲۵MG
Sigma
موجود
Acetyltrimethylsilane,97%
۵G
Sigma
موجود
Albumin Bovine,fatty acid free
۲۵G
Sigma
موجود
Allbumin Bovine Serum
۱۰G
Sigma
موجود
Ammonium Fluoride, 98+%
۵۰۰G
Sigma
موجود
Ammonium Nitrate ACS 500g
۵۰۰G
Sigma
موجود
Ammonium Phosphate mnobasic
۵۰۰G
Sigma
موجود
Ampicillin ,sodium salt, 25g
۲۵G
Sigma
موجود
Ampicillin,sodium,SIGMA 25g
۲۵G
Sigma
موجود
Ampicillin,sodium,SIGMA,5g
۵G
Sigma
موجود
A-Naphthaleneacetic acid
۵۰ML
Sigma
موجود
Anti-Rabbit IGG (whole mol.)
.۵ML
Sigma
موجود
Atto 565-Maleimide
۱MG
Sigma
موجود
Bis-Tris,>98%,SIGMA,100g
۱۰۰G
Sigma
موجود
Butyllithium 2.5M in Hexanes
۱۰۰ML
Sigma
موجود
Calcium Acetate Hydrate,50g
۵۰G
Sigma
موجود
Calcium hydride,0-2 mm,100 g
۱۰۰G
Sigma
موجود
Calcium nitrate 3H2O ACS 500g
۵۰۰G
Sigma
موجود
Carbenicillin Disodium,5g
۵G
Sigma
موجود
Chloramphenicol Crystalline
۲۵G
Sigma
موجود
Chloroform-D,99.8% ATOM% D
۱۰۰G
Sigma
موجود
Cobalt chloride hexahydra
۱۰۰G
Sigma
موجود
Cyclobutanecarboxylic Acid 98%
۵G
Sigma
موجود
D-Biotin
۱G
Sigma
موجود
Diethyl Pyrocarbonate
۲۵ML
Sigma
موجود
Dimethyl sulfoxide,anhy 99.9%
۱L
Sigma
موجود
D-Myo_Inositol 1,4,5-Tris
۵MG
Sigma
موجود
DTT,molecular biology,SIGMA
۵G
Sigma
موجود
EDTA 0.01M sol in Water
۵۰۰ML
Sigma
موجود
Formamide,Sigma,1L
۱L
Sigma
موجود
Formamide,Sigma,500ml
۵۰۰ML
Sigma
موجود
Gentamicin Solution,Sterile
۱۰ML
Sigma
موجود
۱,۱,۱-Trifluoroacetone,97%
۵G
Sigma
موجود
۱-Butyl-3-Methylpyridinium Bis
۱G-
Sigma
موجود
۲-Deoxy-D-Galactose, 1g
۱G
Sigma
موجود
۳-Bromophenol,98%
۱۰G
Sigma
موجود
۴-Methylumbelliferyl Phosphate
۱۰۰ML
Sigma
موجود
۵-(N-Methyl-N-Isobutyl)-Amilor
۲۵MG
Sigma
موجود
Acetyltrimethylsilane,97%
۵G
Sigma
موجود
Albumin Bovine,fatty acid free
۲۵G
Sigma
موجود
Allbumin Bovine Serum
۱۰G
Sigma
موجود
Ammonium Fluoride, 98+%
۵۰۰G
Sigma
موجود
Ammonium Nitrate ACS 500g
۵۰۰G
Sigma
موجود