خانه / مواد مصرفی / پلیت و پی پت
پلیت و پی پت
پلیت و پی پت

پلیت و پی پت

لیست انواع پلیت و پی پت

پلیت

پلیت ۶ خانه -دربدار – استریل Single Pack
پلیت ۱۲ خانه -دربدار – استریل Single Pack
پلیت ۲۴ خانه -دربدار – استریل Single Pack
پلیت ۴۸ خانه -دربدار – استریل Single Pack
پلیت الایزا  ۹۶ خانه -ته صاف FLAT-دربدار – استریل Single Pack
پلیت الایزا  ۹۶ خانه -U شکل -دربدار – استریل Single Pack
پلیت الایزا  ۹۶ خانه -V شکل -دربدار – استریل Single Pack
پلیت الایزا  ۹۶ خانه -U شکل -دربدار – استریل -جدا شدنی
پلیت الایزا  ۹۶ خانه -ته صاف -دربدار – استریل -جدا شدنی

پی پت

پی پت پاستور پلاستیکی مدرج ۱ml استریل  Single Pack
پی پت پاستور پلاستیکی مدرج ۱ml غیر استریل
پی پت پاستور پلاستیکی مدرج ۲ml غیر استریل
پی پت پاستور پلاستیکی مدرج ۳ml غیر استریل
پی پت پاستور پلاستیکی مدرج ۱ml استریل  Single Pack
پی پت سرولوژی- پلاستیکی مدرج حاوی فیلتر   Single Pack – 1Ml
پی پت سرولوژی- پلاستیکی مدرج حاوی فیلتر   Single Pack – 2Ml
پی پت سرولوژی- پلاستیکی مدرج حاوی فیلتر   Single Pack – 5Ml
پی پت سرولوژی- پلاستیکی مدرج حاوی فیلتر   Single Pack – 10Ml
پی پت سرولوژی- پلاستیکی مدرج حاوی فیلتر   Single Pack – 25Ml
پی پت سرولوژی- پلاستیکی مدرج حاوی فیلتر   Single Pack – 50Ml
پی پت فلر (پی پت پر کن )چرخ دنده ای – ۲ml
پی پت فلر (پی پت پر کن )چرخ دنده ای – ۱۰ml
پی پت فلر (پی پت پر کن )چرخ دنده ای – ۲۵ml

همچنین ببینید

تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی تحقیقاتی

آزمایشگاهی , پزشکی , تحقیقاتی

تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی تحقیقاتی