خانه / مواد مصرفی / سرسمپلر و رک
انواع سرسمپلر و رک
انواع سرسمپلر و رک

سرسمپلر و رک

لیست انواع سرسمپلر و رک

سرسمپلر

سرسمپلر کریستالی مدرج کوتاه  ۰/۱-۱۰ Ul
سرسمپلر کریستالی مدرج بلند  l 0/5-10 Ul
 Eppendorf سرسمپلر زرد  مدل    ۵-۲۰۰ Ul
 Gilson سرسمپلر زرد  مدل    ۵-۲۰۰ Ul
 Eppendorf سرسمپلر سفید مدل    ۵-۲۰۰ Ul
     سرسمپلر سفید مخصوص سمپلر ۸ و ۱۲ کاناله مدرج ۳۰۰ Ul
 سرسمپلر سفید مدل آکسفورد ۲۰۰ Ul
 Eppendorf سرسمپلر آبی مدل   ۱۰۰-۱۰۰۰ Ul
  سرسمپلر آبی مدل آکسفورد   ۱۰۰-۱۰۰۰ Ul
 سرسمپلر آبی مدرج   ۱۰۰-۱۰۰۰ Ul
 سرسمپلر ۵cc
 سرسمپلر ۱۰cc

رک

رک مخصوص لوله فالکون – ۵۰ خانه – قابل اتوکلاو (۵۰-۱۵)Ml
رک مخصوص لوله فالکون –  ۲۰ خانه – قابل اتوکلاو (۵۰-۱۵)Ml
رک مخصوص لوله فالکون -۴ طرفه (۵۰-۱۵)Ml
رک سرسمپلر آبی -۶۰ خانه – قابل اتوکلاو
رک سرسمپلر زرد -۹۶ خانه – قابل اتوکلاو
رک سرسمپلر کریستالی -۹۶ خانه – قابل اتوکلاو
رک کرایو  – با درب جدا شونده – ۸۱ خانه – قابل اتوکلاو ۱/۸Ml
رک کرایو  – با درب لولایی و قفل ایمنی – ۱۶۳ خانه – قابل اتوکلاو در ۴ رنگ ۱/۸Ml
رک کرایو – با درب جدا شونده – ۳۶ خانه – قابل اتوکلاو  ۵Ml
رک میکروتیوپ  – با درب جدا شونده – ۹۶ خانه – قابل اتوکلاو ۰/۲Ml
رک میکروتیوپ  – با درب لولایی و قفل ایمنی – ۱۶۳ خانه – قابل اتوکلاو در ۵ رنگ ۰/۲Ml
رک میکروتیوپ – ۲۴ خانه – قابل اتوکلاو  ۰/۵Ml
رک میکروتیوپ – با درب جدا شونده – ۹۸ خانه – قابل اتوکلاو  ۰/۵Ml
رک میکروتیوپ  – با درب لولایی و قفل ایمنی – ۹۸ خانه – قابل اتوکلاو در ۵ رنگ ۰/۵Ml
رک میکروتیوپ  – ۲۴ خانه – قابل اتوکلاو ۱/۵Ml
رک میکروتیوپ – با درب جدا شونده – ۷۲ خانه – قابل اتوکلاو  ۱/۵Ml
رک میکروتیوپ  – با درب  و قفل ایمنی – ۷۲ خانه – قابل اتوکلاو در ۵ رنگ ۱/۵Ml
رک میکروتیوپ – با درب جدا شونده – ۷۲ خانه – قابل اتوکلاو  ۲Ml
رک میکروتیوپ  – با درب جدا شونده – ۹۶ خانه – قابل اتوکلاو ۲Ml
رک میکروتیوپ ۳ کاره با درب جدا شونده – قابل اتوکلاو  (۱/۵Ml-0/5Ml-0/2Ml)
رک میکروتیوپ ۲ طرفه -۶۰خانه -قابل اتوکلاو  (۱/۵Ml-0/5Ml)
رک میکروتیوپ ۲ طرفه – ۹۶خانه -قابل اتوکلاو  (۱/۵Ml-0/5Ml)
رک لوله همولبز  – ۵۰خانه Polystyrene (۱۲*۱۰۰)Ml
رک لوله لخته  -۵۰خانه Polystyrene (۱۶*۱۰۰)Ml

همچنین ببینید

فیلتر

انواع فیلتر

لیست انواع فیلتر