خانه / مواد مصرفی / انواع ظروف آزمایشگاهی
انواع ظروف
انواع ظروف

انواع ظروف آزمایشگاهی

 لیست انواع ظروف

ارلن – بشر- بطری – مزور – قطره چکان و …

ارلن درب پیجدار ۱۰۰ml-pp

ارلن درب پیجدار ۲۵۰ml-pp
ارلن درب پیجدار ۵۰۰ml-pp
اسپاچول ۱۵۰mm
اسپاچول ۱۸۰mm
 باریا شیردار ۵۰۰۰ml-pp
 باریا شیردار ۱۰۰۰۰ml-pp
 باریا شیردار ۲۰۰۰۰ml-pp
بالن ژوژه درب پیچدار ۲۵ml-pp
بالن ژوژه درب پیچدار ۵۰ml-pp
بالن ژوژه درب پیچدار ۱۰۰ml-pp
بالن ژوژه درب پیچدار ۲۵۰ml-pp
بالن ژوژه درب پیچدار ۵۰۰ml-pp
بالن ژوژه درب پیچدار ۱۰۰۰ml-pp
بشر دسته دار ۲۵۰ml-pp
بشر دسته دار ۵۰۰ml-pp
بشر دسته دار ۱۰۰۰ml-pp
بشر دسته دار ۲۰۰۰ml-pp
بشر دسته دار ۳۰۰۰ml-pp
بشر دسته دار ۵۰۰۰ml-pp
بشر کوتاه ۲۵ml-pp
بشر کوتاه ۵۰ml-pp
بشر کوتاه ۱۰۰ml-pp
بشر کوتاه ۲۵۰ml-pp
بشر کوتاه ۵۰۰ml-pp
بشر کوتاه ۱۰۰۰ml-pp
بشر کوتاه ۲۰۰۰ml-pp
بشر کوتاه ۳۰۰۰ml-pp
بشر کوتاه ۵۰۰۰ml-pp
بطری چهار گوش شفاف ۵۰۰ml-pp
بطری چهار گوش شفاف ۱۰۰۰ml-pp
بطری دهانه تنگ ۵ml-HDPE
بطری دهانه تنگ ۱۰ml-HDPE
بطری دهانه تنگ ۱۵ml-HDPE
بطری دهانه تنگ ۳۰ml-HDPE
بطری دهانه تنگ ۶۰ml-HDPE
بطری دهانه تنگ ۱۲۵ml-HDPE
بطری دهانه تنگ ۲۵۰ml-HDPE
بطری دهانه تنگ ۵۰۰ml-HDPE
بطری دهانه تنگ ۱۰۰۰ml-HDPE
بطری دهانه گشاد ۶۰ml-HDPE
بطری دهانه گشاد ۱۲۵ml-HDPE
بطری دهانه گشاد ۲۵۰ml-HDPE
بطری دهانه گشاد ۵۰۰ml-HDPE
بطری دهانه گشاد ۱۰۰۰ml-HDPE
بورت ساده۲۵ml-PVC
بورت ساده۵۰ml-PVC
پی ست ۱۲۵ml
پی ست ۲۵۰ml
پی ست ۵۰۰ml
پی ست ۱۰۰۰ml
دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی۱۰۰ml
دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی۲۵۰ml
دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی۵۰۰ml
قطره چکان خروسکی ۶۰ml-pp
قطره چکان خروسکی ۱۲۵ml-pp
قیف بوخنر ۷۰mm-pp
قیف بوخنر ۱۱۰mm-pp
قیف بوخنر ۵۰mm-pp
قیف بوخنر ۶۰mm-pp
قیف بوخنر ۷۵mm-pp
قیف بوخنر ۱۰۰mm-pp
قیف بوخنر ۱۵۰mm-pp
گیره بورت تکی
گیره بورت دوبل
مزور۱۰ml-pp
مزور۲۵ml-pp
مزور۵۰ml-pp
مزور۱۰۰ml-pp
مزور۲۵۰ml-pp
مزور۵۰۰ml-pp
مزور۱۰۰۰ml-pp
مزور۲۰۰۰ml-pp
مزور مخروطی۱۲ml-pp
مزور مخروطی۲۵ml-pp
مزور مخروطی۵۰ml-pp
مزور مخروطی۱۲۵ml-pp
مزور مخروطی۲۰۰ml-pp
میله و پایه بورت ۱۵۰*۲۲۵
میله و پایه بورت ۲۰۰*۳۰۰

اقلام شیشه سرامیک

کروز ۳۰Ml – سرامیک
کروز ۴۰Ml – سرامیک
کروز ۵۰Ml – سرامیک
کروز ۱۰۰Ml – سرامیک
لوله هماتوکریت آبی غیر هپارینه – ویال ۱۰۰ عددی
لوله هماتوکریت قرمز هپارینه – ویال ۱۰۰ عددی

همچنین ببینید

تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی تحقیقاتی

آزمایشگاهی , پزشکی , تحقیقاتی

تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی تحقیقاتی